Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
 • 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen Wasp-Online en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen. 
 • 1.2. De opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per E-mail, per telex of per telefax of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van Wasp-Online. 
 • 1.3. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen. 
 • 1.4. Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Wasp-Online uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever deze voorwaarden uitsluiten. 
 • 1.5. Alle offertes en aanbiedingen door of namens Wasp-Online zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Wasp-Online ingetrokken worden zo lang Wasp-Online een op de offerte of aanbieding volgende bestelling of opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard. Alle offertes en aanbiedingen zijn tevens onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de klant of door prijswijzigingen van leveranciers. 
 • 1.6. Wasp-Online behoudt zich het recht elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden. 
 • 1.7. Het plaatsen van een bestelling of opdracht bij Wasp-Online geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Een kopij van deze voorwaarden maakt steeds deel uit van de offertes, de overeenkomsten, de facturen en de creditnota’s van Wasp-Online. Een kopij van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden of geraadpleegd worden op www. Wasp-Online.be. 
 • 1.8. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover derden. 

2. Prijzen, tarieven en betaling

 • 2.1. Alle prijzen en tarieven van Wasp-Online zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 • 2.2. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal er een voorschot van 50% op het voorziene totaalbedrag inclusief btw van elk order betaald worden door de opdrachtgever aan Wasp-Online vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of bestelling. 
 • 2.3. Partijen kunnen voor de uitvoering van de werkzaamheden een vaste prijs overeenkomen. Vaste prijzen zijn prijzen die tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet aan wijzigingen onderhevig zijn, met uitzondering van het in de algemene voorwaarden bepaalde. 
 • 2.4. Indien ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden geen vaste prijs is overeengekomen, zal Wasp-Online de bestede uren en gemaakte kosten maandelijks aan de opdrachtgever in rekening brengen op basis van de overeengekomen tarieven dan wel de sinds het tijdstip van de overeenkomst van kracht geworden tarieven. 
 • 2.5. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zijnde, dertig dagen na de factuurdatum, of contant bij levering of voltooiing van de werkzaamheden, al naargelang de duidelijke vermelding op de factuur waarvan onderhavige voorwaarden een integrerend deel van uitmaken. 
 • 2.6. Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de bankrekening van Wasp-Online vermeld op de factuur, of door contante betaling aan de zaakvoerder van Wasp-Online. 
 • 2.7. Bij gebreke van betaling op de vervaldag de factuurbedragen onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging verhoogd met 8%, met een minimum van 50 € verhoogd, dit ten titel van vooruit vastgestelde en uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen schadevergoeding voor bijkomende administratieve kosten. Bovendien zal voor de derde herinnering, per mail of brief, een vaste forfaitaire kostenvergoeding worden aangerekend van 25 €. 
 • 2.8. In geval van niet-betaling behoudt Wasp-Online zich het recht om eventuele abonnementen op diensten van Wasp-Online, of nog op de door haar verkochte, verhuurde of beheerde webhostings, websites, opleidingen, enzovoort tijdelijk te schorsen of definitief te annuleren. Hiervoor zal steeds een vergoeding van 75 € aangerekend worden. 
 • 2.9. In geval van niet-betaling van één van de openstaande facturen behoudt Wasp-Online zich het uitdrukkelijke recht de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in haar bezit zijn tegenover de opdrachtgever en iedere lopende bestelling of overeenkomst te vernietigen. 
 • 2.10. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Wasp-Online bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en de alsdan gerezen kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 • 2.11. Iedere klacht zal door Wasp-Online grondig onderzocht worden indien zij, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven wordt overgemaakt binnen de acht dagen na levering van de goederen en/of diensten. 
 • 2.12. Klachten van de opdrachtgever over de ontvangen factuur dienen tevens binnen de acht dagen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan Wasp-Online, zo niet worden zij als nietig aanzien. De schriftelijke klacht dient duidelijk te vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist. De niet-betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald. 
 • 2.13. De in deze voorwaarden vermelde bedragen zijn in Euro en exclusief 21% BTW. 

3. Annulering

 • 3.1. Bestellingen en opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien en voor zover voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden:
   1. Wasp-Online stemt uitdrukkelijk schriftelijk in met de annulering. 
   2. De annulering dient plaats te vinden vooraleer de levering heeft plaatsgevonden of voor dat Wasp-Online in welke vorm of hoedanigheid dan ook met de overeengekomen werkzaamheden is begonnen. 
   3. Bestellingen van domeinnaamregistraties en verlengingen van domeinnamen, via welke wijze dan ook, kunnen nooit worden geannuleerd.
 • 3.2. Indien aan één of meerdere van de hierboven beschreven voorwaarden niet voldaan wordt, zal het totale bedrag van het vooropgestelde vaste bedrag, vermeerder met administratieve kosten ten belope van 10% van dit bedrag incl. de BTW waarde, gefactureerd worden. De geplande uitvoering wordt meteen stop gezet en de opdrachtgever kan geen aanspraak maken op het reeds geprogrammeerde werk. Bij een ‘per uur’ project zullen de gepresteerde uren aangerekend worden, vermeerderd met administratieve kosten ten belope van 10% van dit bedrag incl. de BTW waarde.

4. Uitvoering

 • 4.1. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden gefaseerd zullen plaatsvinden, kan Wasp-Online de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 • 4.2. Indien het uitvoeren van een bestelling of opdracht; op verzoek van de klant, voor een onbepaalde tijd dient te worden stopgezet en dit extra kosten teweeg brengt, vallen deze steeds ten laste van de klant . 
 • 4.3. Indien de opdrachtgever de in de overeenkomst gegeven bestelling of opdracht wenst te wijzigen of uit te breiden, kan dit slechts nadat beide partijen schriftelijk hun akkoord hebben bevestigd over de uit te voeren wijzigingen en de gevolgen voor de prijs en de leveringsdatum. 
 • 4.4. Behoudens voorafgaande overeenkomst is Wasp-Online niet gehouden clichés, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, films, logo’s, html documenten, enz. te bewaren.

5. Wijzigingen en meerwerk 

 • 5.1. Onder meerwerk dient te worden verstaan iedere wijziging van de functionele specificaties zoals die ten grondslag lagen aan de oorspronkelijke overeenkomst of nadien, ongeacht op welk moment, overeengekomen specificaties. 
 • 5.2. Wasp-Online zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de specificatie het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed. 
 • 5.3. Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal Wasp-Online de opdrachtgever van tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden. 
 • 5.4. Wijzigingen zullen niet worden uitgevoerd alvorens deze in een door partijen getekend aanhangsel bij de oorspronkelijke overeenkomst zijn vastgelegd.
 • 5.5. Noodzaak of wenselijkheid van meerwerk kan nimmer reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst. 

6. Termijnen 

 • 6.1. Eventuele bij de bestelling of het plaatsen van de opdracht vermelde termijnen lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de benodigde documenten volgt of vanaf de ondertekening van de overeenkomst. 
 • 6.2. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de documenten, tekeningen, afbeeldingen, modellen, foto’s, teksten, enzovoort, evenals bij het terugzenden van verbeterde proeven of het uitstellen van samenkomsten, in gebreke is gebleven. 
 • 6.3. Indien overschrijding van de (leverings)termijn plaatsvindt, zal Wasp-Online de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. 
 • 6.4. Daar de leveringstermijn door daden van derden en gevallen van overmacht kan beïnvloed zijn, worden zij niet als uitdrukkelijke verbintenis beschouwd. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering van de levering en zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding
 • 6.5. Overschrijding van enige termijn zal de opdrachtgever nimmer recht geven op ontbinding en/of opschorting van zijner verplichtingen uit hoofde van andere contracten. 

7. Vertrouwelijkheid

 • 7.1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden 

8. Eigendom en bescherming 

 • 8.1. Zaken blijven eigendom van Wasp-Online tot alle door de opdrachtgever ter zake verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. 
 • 8.2. Zaken en programmatuur zijn vanaf het moment dat zij door Wasp-Online ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever, voor zijn rekening en risico.

9. Aansprakelijkheid 

 • 9.1. Wasp-Online aanvaardt wettelijke verplichtingen tot gemeenrechtelijke schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt. 
 • 9.2. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is Wasp-Online slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (gedeeltelijke) teruggave van de prijs die werd ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

Iedere aansprakelijkheid van Wasp-Online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Wasp-Online is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever, en schade wegens door Wasp-Online gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Gebreken in de materialen die voor Wasp-Online verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken. 

 • 9.3. De door Wasp-Online te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door Wasp-Online aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief btw). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief btw) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Wasp-Online in de periode van twee maanden voorafgaande aan het verzuim van Wasp-Online. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door de opdrachtgever bedongen en door Wasp-Online verleende crediteringen. 
 • 9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan, binnen een termijn van twee weken, de schade per aangetekend schrijven aan Wasp-Online heeft gemeld. 
 • 9.5. Wasp-Online is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of andere materialen, die niet door Wasp-Online werd geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan Wasp-Online niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten/diensten zou gebruikt worden, of het feit dat anderen dan Wasp-Online wijzigingen aan de producten/diensten hebben aangebracht. 
 • 9.6. De opdrachtgever vrijwaart Wasp-Online voor alle schade die Wasp-Online mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Wasp-Online geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen :

– aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Wasp-Online die ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

– aanspraken van derden, werknemers van Wasp-Online daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;

– aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Wasp-Online geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor Wasp-Online verborgen was.

 • 9.7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, de programmatuur en van de door Wasp-Online te verlenen diensten. 

10. Overmacht

 • 10.1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de tekortkoming of vertraging hen niet kan worden toegerekend, of indien nakoming redelijkerwijze te bezwarend of niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van partijen ontstane verandering van omstandigheden sedert het sluiten van de overeenkomst. 
 • 10.2. De partij die overmacht inroept zal de andere partij onverwijld schriftelijk ervan in kennis stellen, evenals van het ophouden van de omstandigheden van overmacht.

 

11. Ontbinding, beëindiging en opschorting. 

 • 11.1. Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens Wasp-Online niet nakomt, staking van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, heeft Wasp-Online het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, alle of bepaalde, naar keuze van Wasp-Online, met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden, onverminderd andere aan Wasp-Online wettelijk toekomende rechten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. 
 • 11.2. Wanneer de opdrachtgever enige op grond van deze algemene voorwaarden of een uit hoofde van met Wasp-Online gesloten overeenkomst op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is Wasp-Online, onverminderd haar overige rechten ter zake, bevoegd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot de opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

12. Intellectuele en industriële vermogensrechten 

 • 12.1. De opdrachtgever erkent dat Wasp-Online de exclusieve eigenaar of licentiehouder is van alle merken-, octrooi- of auteursrechten die verbonden zijn aan alle door Wasp-Online geleverde producten en diensten. De opdrachtgever stemt ermee in dat hij tijdens de duur van de overeenkomst en daarna, geen intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht waarvan Wasp-Online eigenaar of licentiehouder is, zal aanvechten. 

13. Toepasselijk recht en geschillen 

 • 13.1. De overeenkomsten tussen Wasp-Online en de opdrachtgever worden beheerst door het Belgisch recht. 
 • 13.2. Alle geschillen welke verband houden met deze algemene voorwaarden dan wel met door Wasp-Online gesloten overeenkomsten zullen steeds beslist worden door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Wasp-Online.

14. Overdracht rechten en verplichtingen 

 • 14.1. Wasp-Online is ten allen tijde bevoegd zonder dat daarvoor de toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk is, na voorgaande schriftelijke mededeling, alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
 •  14.2. De opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de door hem gesloten overeenkomsten slechts overdragen na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Wasp-Online, welke toestemming aan de opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. 

15. Geldigheid en uitleg 

 • 15.1. Indien één of meer van de bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen van deze algemene voorwaarden, nietig of ongeldig blijkt, dan wel wordt vernietigd, zo tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en wordt de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.
small_c_popup.png

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat